ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗ

Καταστατικό

Άρθρο 1

Ιδρυτικές Αρχές

Το κόμμα «ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗ (GRANDE EUROPA αποτελεί ένωση Ελλήνων πολιτών, η οποία σκοπεύει την αναδόμηση, την διοργάνωση και την λειτουργία της Ελληνικής Πολιτείας με βάση, τόσο τις σύγχρονες αρχές, οι οποίες διέπουν την λειτουργία των ανεπτυγμένων Δημοκρατικών καθεστώτων της Δύσης, όσο και τις αρχές της εγκαθίδρυσης και της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, οι οποίες αναφέρονται στον «Επιτάφιο Λόγο», τον οποίο ο Αθηναίος Στρατηγός Περικλής εξεφώνησε μετά τον πρώτο χρόνο του Πελοποννησιακού πολέμου και ο οποίος περιέχεται στο σχετικό έργο του Θουκιδίδη.

Η ίδρυση του αποσκοπεί στην δημιουργία μίας Νέας Ελλάδος απηλλαγμένης από τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία της εδημιούργησαν οι άστοχες από πάσης πλευράς πολιτικές, οι οποίες εφηρμόσθησαν από την διοικήσασα την αγαπημένη μας Χώρα, εκάστοτε, άρχουσα τάξη.

Επιδιώκει την εμπέδωση και διασφάλιση μεταξύ των Ελλήνων Πολιτών, ως και όσων νόμιμα κατοικούν στην Ελληνική Επικράτεια, κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας, κοινωνικής γαλήνης και οικονομικής ευμάρειας, πράγμα, το οποίο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την δημιουργία ενός Κράτους, το οποίο θα λειτουργεί για το σύνολο των πολιτών του.

Άρθρο 2

Ισχύς και Αναθεώρηση του Καταστατικού

 1. Όλες οι εξουσίες των οργάνων και των μελών του κόμματος πηγάζουν από το Καταστατικό.
 2. Το Καταστατικό αναθεωρείται από την Συνδιάσκεψη με πλειοψηφία του (1/2) ενός δευτέρου των μελών της, μετά από σχετική γραπτή πρόταση τουλάχιστων ενός δεκάτου των μελών της.
 3. Η αναθεώρηση του καταστατικού γίνεται σε ειδική συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης.

Άρθρο 3

Μέλη

 1. Κάθε Έλληνας πολίτης και κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, έχει εκλογικά δικαιώματα στην Ελλάδα και αποδέχεται τις ιδρυτικές αρχές του Νέου Κόμματος μπορεί να εγγραφεί ως μέλος.
 2. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εγγράφεται εθελοντής για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλώνοντας ότι μέρος του χρόνου του κατά την περίοδο αυτή θα αφοσιώνεται σε συγκεκριμένους σκοπούς του κόμματος ή σε πρωτοβουλίες αλληλοβοήθειας. Η εγγραφή ως μέλος ή εθελοντής γίνεται ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στους τοπικούς ομίλους.
 3. Τα μέλη παραιτούνται με απλή δήλωσή τους, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στους τοπικούς ομίλους.
 4. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με απόφαση της Επιτροπής Καταστατικού σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος κατόπιν ειδικής ακρόασης και διαδικασίας.
 5. Η χρησιμοποίηση της ιδιότητας του μέλους για τον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου οφέλους για τον ίδιο ή συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, καθώς και η χρησιμοποίηση της ιδιότητας του μέλους για να διευκολυνθέι ο διορισμός του ιδίου ή συγγενικού ή φιλικού προσώπου σε οποιαδήποτε θέση σε δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη πράξη ευνοιοκρατίας σε δημόσιες συμβάσεις ή κάθε άλλη κρατική απόφαση, είναι σοβαρή παραβίαση των ιδρυτικων αρχών του Νέου Κόμματος και επαρκής λόγος διαγραφής από το κόμμα.
 6. Κάθε μέλος της ΕΕ και κάθε μέλος της Συνδιάσκεψης χάνει κάθε κομματικό αξίωμα του με απόφαση της Επιτροπής Καταστατικού, αν αυτή διαπιστώσει μετά από ειδική ακρόαση όλων των εμπλεκομένων πλευρών, ότι το μέλος αυτό έκανε κατάχρηση κρατικής εξουσίας προς όφελος του ιδίου, συγγενικού ή φιλικού προσώπου, και ιδίως αν εμπλέκεται σε διορισμούς που δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες μιας υπηρεσίας ή σε προαγωγές που δεν βασίστηκαν αποκλειστικά στα προσόντα των υποψηφίων.

Άρθρο 4

Όργανα

 1. Τα όργανα του κόμματος είναι οι Τοπικοί Όμιλοι (ΤΟ), η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ), ο Πρόεδρος (Π), η Συνδιάσκεψη (Σ), και το Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ).
 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή χωρίζεται τουλάχιστον σε πέντε υπο-επιτροπές: την Επιτροπή Οργάνωσης, την Επιτροπή Προγράμματος, την Επιτροπή Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, την Επιτροπή Χρηματοδότησης και την Επιτροπή Καταστατικού. Άλλες υπο-επιτροπές μπορούν να συσταθούν με απόφαση της ΕΕ.
 3. Το Συνέδριο είναι η ετήσια συνάντηση των μελών και φίλων του κόμματος για ανταλλαγή ιδεών και ενημέρωση.

Άρθρο 5

Τοπικοί Όμιλοι

 1. Τοπικοί Όμιλοι ιδρύονται σε κάθε μία από τις νόμω προβλεπόμενες εκλογικές περιφέρειες της χώρας με την έγκριση της ΕΕ. Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα ιδρυθούν πάνω από ένας σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
 2. Οι Τοπικοί Όμιλοι συγκροτούνται από εθελοντές. Συντάσσουν το δικό τους καταστατικό, εάν κρίνουν ότι το χρειάζονται, με την συναίνεση της Επιτροπής Καταστατικού.
 3. Οι Τοπικοί Όμιλοι έχουν την ευθύνη να επιλέξουν τους υποψήφιους βουλευτές της περιφέρειάς τους, και τους υποψήφιους δημάρχους, περιφερειάρχες, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, από μια εθνική λίστα υποψηφίων, που ορίζει η Εκτελεστική Επιτροπή πριν από κάθε σχετική εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 14. Οι Τοπικοί Όμιλοι επιλέγουν τους υποψηφίους τους με ψήφο όλων των παρόντων μελών αφού ακούσουν σε ειδική συνεδρίαση όλους τους υποψηφίους που θέλουν να ακουστούν.
 4. Κάθε Τοπικός Όμιλος εκλέγει συντονιστική επιτροπή αποτελούμενη από Συντονιστή, Γραμματέα και Οικονομικό Διαχειριστή, σε ειδικη συνεδρίαση και αφού ακουστούν όλοι οι υποψήφιοι.
 5. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να καταργεί έναν Τοπικό Όμιλο όταν διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία του, ή αντίθεση στις ιδρυτικές αρχές του κόμματος, καθώς και να ιδρύει νέο Τοπικό Όμιλο, όπου αυτό χρειάζεται.

Άρθρο 6

Εκτελεστική Επιτροπή

 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) αποφασίζει για κάθε θέμα του κόμματος, σύμφωνα με το κατασταστικό. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
 2. Η ΕΕ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο και δώδεκα (12) τακτικά μέλη (συνολικά δεκαπέντε μέλη). Τα μέλη της εκλέγονται από την Συνδιάσκεψη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Της επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κόμματος.
 3. Η θητεία των μελών της ΕΕ, είναι τριετής.
 4. Ο Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από την Συνδιάσκεψη κάθε τρία χρόνια.
 5. Οι μόνιμες υπο-επιτροπές της ΕΕ είναι η Επιτροπή Οργάνωσης, της οποίας επικεφαλής είναι ο Γραμματέας του Κόμματος, η Επιτροπή Προγράμματος, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, η Επιτροπή Χρηματοδότησης και η Επιτροπή Καταστατικού. Στις λοιπές ως άνω επιτροπές προεδρεύει και προΐσταται ο εκάστοτε εκλεγόμενος με απλή πλειοψηφία από τα μέλη τους. Οι παραπάνω Επιτροπές είναι τριμελείς.Οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από την ΕΕ. Η εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να ιδρύει και άλλες υπο-επιτροπές. Τα πρακτικά όλων των υπο-επιτροπών προωθούνται και συζητούνται στην ΕΕ.
 6. Η ΕΕ έχει ευθύνη για την σύνταξη της Εθνικής Λίστας Υποψηφίων για τις Εθνικές Εκλογές, από τους οποίους οι Τοπικοί Όμιλοι επιλέγουν κατά περίπτωση τους υποψηφίους του κόμματος.
 7. Η ΕΕ επιλέγει από τα μέλη της τον Υπεύθυνο Χρηματοδότησης, τον Υπεύθυνο Καταστατικού και τον Εκπρόσωπο Τύπου.
 8. Η ΕΕ έχει ευθύνη για την σύσταση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης του Κόμματος.

Άρθρο 7

Επιτροπή Καταστατικού

 1. Η Επιτροπή Καταστατικού (ΕΚ) έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με θέματα δεοντολογίας, την τήρηση και την τροποποίηση του καταστατικού από το κόμμα και τα μέλη του.
 2. Η ΕΚ αποτελείται από τρια μέλη της ΕΕ και δύο άλλα πρόσωπα ανεξάρτητα από το Κόμμα, τα οποία έχουν εξειδικευμένη εμπειρία και επαγγελματική διάκριση σε θέματα Συνταγματικού Δικαίου και Δικαιοσύνης.
 3. Η ΕΚ έχει τριετή θητεία και προεδρεύεται από τον Υπεύθυνο Καταστατικού, ο οποίος είναι τακτικό μέλος της ΕΕ.
 4. Η Επιτροπή Καταστατικού καταρτίζει και δημοσιεύει τον κώδικα δεοντολογίας κομματικών στελεχών, εθελοντών και μελών.
 5. Η Επιτροπή Καταστατικού εισηγείται στην ΕΕ τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.
 6. Η ΕΚ έχει αρμοδιότητα να εισηγείται στην ΕΕ την διαγραφή μέλους του κόμματος για σοβαρό παράπτωμα έναντι των ιδρυτικών αρχών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 7. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να σέβονται το ίδιο όλους του Έλληνες πολίτες ακόμα και όσους διαφωνούν μαζί τους, να σέβονται τις ιδρυτικές αρχές του κόμματος και να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Άρθρο 8

Επιτροπή Προγράμματος

 1. Η Επιτροπή Προγράμματος (ΕΠρ.) έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την γενική κυβερνητική στρατηγική και τις δημόσιες πολιτικές που υιοθετεί το κόμμα. Η σύνθεση της είναι τριμελής.
 2. Η ΕΠρ. ιδρύεται με απόφαση της ΕΕ και αποτελείται από μέλη της ΕΕ και από άλλες προσωπικότητες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Η θητεία των μελών είναι τριετής.
 3. Η ΕΠρ προοδεύεται από τον εκλεγόμενο ως Πρόεδρο από τα μέλη της.
 4. Η ΕΠρ ιδρύει μόνιμες ομάδες εργασίας ανά υπουργείο κατά την κρίση της για την υποστήριξη των υπουργικών εκπροσώπων.

Άρθρο 9

Επιτροπή Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

 1. Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Επικοινωνίας (ΕΣΕ) είναι τριμελής και έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με τον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, τις προεκλογικές του εκστρατείες και την επικοινωνία.
 2. Η ΕΣΕ αποτελείται από μέλη της ΕΕ και από άλλες προσωπικότητες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Η θητεία των μελών είναι τριετής.
 3. Η ΕΣΕ προεδρεύεται από τον Αντιπρόεδρο Σχεδιασμού.

Άρθρο 10

Επιτροπή Οργάνωσης

 1. Η Επιτροπή Οργάνωσης (ΕΟ) είναι τριμελής και έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση του κόμματος και κάθε αποφασιστική αρμοδιότητα που της αποδίδει η ΕΕ.
 2. Η ΕΟ αποτελείται από μέλη της ΕΕ και από άλλες προσωπικότητες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Η θητεία των μελών είναι τριετής.
 3. Η ΕΟ προεδρεύεται από τον Γραμματέα της ΕΕ.

Άρθρο 11

Επιτροπή Χρηματοδότησης

 1. Η Επιτροπή Χρηματοδότησης (ΕΧ) έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την χρηματοδότηση του κόμματος. Η σύνθεση της είναι τριμελής.
 2. Η ΕΧ αποτελείται από μέλη της ΕΕ Η θητεία των μελών είναι τριετής.
 3. Η ΕΧ προεδρεύεται από ένα τακτικό μέλος της ΕΕ, που ορίζεται Υπεύθυνος Χρηματοδότησης.

Άρθρο 12

Πρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται από την Συνδιάσκεψη με την μέθοδο που περιγράφουν οι παράγραφοι 2 και 3 αυτού του άρθρου. Κατά την έναρξη λειτουργίας του κόμματος θα ισχύσουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 19.
 2. Κάθε μέλος της Συνδιάσκεψης μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Η εκλογή γίνεται σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί η Επιτροπή Καταστατικού και στην οποία δικαιούνται να μιλήσουν όλοι οι υποψήφιοι.
 3. Κάθε μέλος της Συνδιάσκεψης ψηφίζει έναν υποψήφιο Πρόεδρο από ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Αφού καταμετρηθούν τα αποτελέσματα, αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αφού αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρως ψηφισάντων.
 4. Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής.
 5. Ο Πρόεδρος του κόμματος είναι υπεύθυνος για την ετήσια έκθεση του Νέου Κόμματος η οποία παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση κάθε χρόνο.
 6. Ο Πρόεδρος παραιτείται εάν το απαιτήσει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της η Συνδιάσκεψη σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό εάν το ζητήσουν επτά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή το ένα τρίτο της Συνδιάσκεψης.
 7. Η διαδικασία εκλογής και ανάκλησης του Προέδρου διεξάγεται με την ευθύνη της Επιτροπής Καταστατικού.

Άρθρο 13

Συνδιάσκεψη

 1. Η Συνδιάσκεψη είναι το κυρίαρχο όργανο του κόμματος.
 2. Η Συνδιάσκεψη προεδρεύεται από τον Γραμματέα του Κόμματος.
 3. Τα μέλη της Συνδιάσκεψης εκλέγονται με θητεία τριών ετών. Τα μέλη είναι τοπικοί και εθνικοί εκπρόσωποι σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
 4. Κάθε Τοπικός Όμιλος εκλέγει έναν τοπικό αντιπρόσωπο στην Συνδιάσκεψη από ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Υποψήφιος μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του κόμματος.
 5. Οι Τοπικοί Όμιλοι εκλέγουν επίσης συλλογικά εθνικούς αντιπρόσωπους από ενιαίο ψηφοδέλτιο που είναι κοινό για ολόκληρη την Ελλάδα. Ο αριθμός των εθνικών αντιπροσώπων είναι ίσος με τον αριθμό των τοπικών αντιπροσώπων.
 6. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί ομόφωνα να εκλέγει αριστήνδην μέλη της Συνδιάσκεψης, των οποίων η θητεία είναι εξαετής. Ο μέγιστος αριθμός τους δεν θα ξεπερνά τους είκοσι.
 7. Η Συνδιάσκεψη θα υιοθετήσει εσωτερικό κανονισμό με απλή πλειοψηφία των μελών της.

Άρθρο 14

Πολιτικό Συμβούλιο

 1. Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι η κυβερνητική εκπροσώπηση του κόμματος και οργανώνεται κατά πλήρη αντιστοιχία με την δομή του εκάστοτε υπουργικού συμβουλίου.
 2. Το Πολιτικό Συμβούλιο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Κόμματος.
 3. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου έχουν τον τίτλο «Σκιώδεις Υπουργοί».
 4. Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για την διαμόρφωση επίκαιρης πολιτικής, σύμφωνα με γενικές κατευθύνσεις που συζητούνται και συμφωνούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή και τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, στην Συνδιάσκεψη.
 5. Το Πολιτικό Συμβούλιο δεσμεύεται από τις αρχές της συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Η συλλογική ευθύνη σημαίνει ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου οφείλουν να υιοθετούν δημοσίως κοινές θέσεις σε θέματα πολιτικής. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου οφείλουν να μην κάνουν κριτική ο ένας στον άλλον.
 6. Τα μέλη επιλέγονται και παύονται από τον Πρόεδρο.
 7. Για κάθε Υπουργικό Εκπρόσωπο ορίζονται ένας οι περισσότεροι ειδικοί σύμβουλοι από πρόσωπα που έχουν εμπειρία ή ειδίκευση στο αντικείμενο του σχετικού υπουργείου. Οι ειδικοί σύμβουλοι συναντώνται και ξεχωριστά από το Πολιτικό Συμβούλιο με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του.
 8. Το Πολιτικό Συμβούλιο δίνει λόγο για τις πράξεις του στην Συνδιάσκεψη. Η Συνδιάσκεψη μπορεί να θέσει σε ψήφο εμπιστοσύνης οποιοδήποτε μέλος του ΠΣ, με πρόταση του (1/4) ενός τετάρτου των μελών της. Αν η πλειοψηφία των ψηφισάντων καταψηφίσει ένα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, τότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

Άρθρο 15

Εθνική Λίστα Υποψηφίων

 1. Οι υποψήφιοι του Κόμματος για αιρετά αξιώματα αναδεικνύονται από τους Τοπικούς Ομίλους, σύμφωνα με τις τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή τηρεί την Εθνική Λίστα Υποψηφίων του κόμματος. Οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος μπορεί να ζητήσει να συμπεριληφθεί το όνομά του στη λίστα αυτή. Η ΕΕ ή υπο-επιτροπή της που ιδρύεται γι αυτόν τον σκοπό, επιλέγει τους υποψηφίους αφού εξετάσει το βιογραφικό του υποψηφίου, συστατικές επιστολές και ακούσει κάθε υποψήφιο αυτοπροσώπως.
 3. Οι υποψήφιοι παραμένουν στην Εθνική Λίστα Υποψηφίων για τουλάχιστον τρία χρόνια, ενώ η ανανέωση της συμμετοχής τους στην λίστα γίνεται με ειδική, απλουστευμένη διαδικασία. Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού στην Εθνική Λίστα Υποψηφίων.
 4. Κάθε τοπικός Όμιλος έχει στην διάθεσή του την Εθνική Λίστα Υποψηφίων και τα βιογραφικά τους, στα οποία πάντα αναφέρεται ο τόπος κατοικίας τους. Όταν χρειάζεται να επιλέξει υποψηφίους, κάθε Τοπικός Όμιλος μπορεί να προσκαλεί έναν αριθμό υποψηφίων από τη λίστα υποψηφίων σε ειδική συνεδρίασή του στην οποία οι υποψήφιοι παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να είναι οι υποψήφιοι του κόμματος για το σχετικό αξίωμα. Αφού ακούσουν τους υποψηφίους, τα μέλη του Τοπικού Ομίλου ψηφίζουν σε μυστική ψηφοφορία για τον υποψήφιο της προτίμησής τους, με ηλεκτρονικό τρόπο αν υπάρχει δυνατότητα ή με κάλπη.
 5. Εάν υποψήφιος απορριφθεί από την λίστα υποψηφίων έχει δικαίωμα προσφυγής στην Επιτροπή Καταστατικού. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων και ιδίως η απόρριψή τους παραμένει αυστηρά εμπιστευτική. Η Εκτελεστική Επιτροπή ανακοινώνει μόνο τα ονόματα των επιλεχθέντων υποψηφίων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 6. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας καταρτίζεται από τον Πρόεδρο.
 7. Το ψηφοδέλτιο των Ευρωπαϊκών Εκλογών είναι αποτέλεσμα προκριματικών εκλογών ενώπιον όλων των μελών του κόμματος.

Άρθρο 16

Δεξαμενή Σκέψης

 1. Η «Δεξαμενή Σκέψης» είναι το ινστιτούτο ερευνών που υποστηρίζεται από το Κόμμα.
 2. Η «Δεξαμενή Σκέψης» είναι ανεξάρτητη από το κόμμα, αναπτύσσει και προάγει σχέσεις συνεργασίας με ιδρύματα, οργανισμούς ή άλλους φορείς και διαμορφώνει πολιτικές και επιστημονικές προτάσεις για τις ανάγκες της χώρας.
 3. Η «Δεξαμενή Σκέψης» οργανώνει δημοσιεύσεις δημόσιας πολιτικής και διενεργεί διαλέξεις, συζητήσεις, ημερίδες ή συνέδρια σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
 4. Χρηματοδοτείται από το κόμμα και ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 17

Οικονομική Διαχείριση

 1. Τα οικονομικά του κόμματος είναι ευθύνη του Προέδρου, του Γραμματέα και του Αντιπροέδρου, ελέγχονται δε από ορκωτούς ελεγκτές, των οποίων οι εκθέσεις δίνονται αμέσως στην δημοσιότητα.
 2. Η ετήσια έκθεση του κόμματος δίνει κάθε σχετική πληροφορία για τα οικονομικά του κόμματος. Τα έσοδα και οι δαπάνες καθώς και οι σχετικές εκθέσεις και τα πορίσματα ελέγχου των οικονομικών του κόμματος δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του κόμματος.
 3. Η προσφορά οποιουδήποτε χρηματικού ποσού προς το κόμμα γίνεται επωνύμως.

Άρθρο 18

Συνδικαλισμός

 1. Το Κόμμα δεν ιδρύει συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές ή φοιτητικές ενώσεις ή οργανώσεις.
 2. Εθελοντές μπορούν να ιδρύουν άτυπες ομάδες στους επαγγελματικούς ή πανεπιστημιακούς τους χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να προωθούν ψηφοδέλτια για οποιαδήποτε εκλογή στο όνομα του κόμματος, έστω και έμμεσα.

Άρθρο 19

Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Η Ίδρυση του Κόμματος θα οργανωθεί από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της.
 2. Το Κόμμα θα ιδρυθεί από τα Ιδρυτικά του Μέλη.
 3. Τα ιδρυτικά μέλη θα εγκρίνουν το Καταστατικό του Κόμματος, θα εκλέξουν την πρώτη ηγεσία, δηλαδή Πρόεδρο, Γραμματέα, Αντιπρόεδρο και τα πρώτα τακτικά μέλη της πρώτης Εκτελεστικής Επιτροπής.
 4. Τα ιδρυτικά μέλη συναποτελούν την πρώτη Συνδιάσκεψη του κόμματος και παραμένουν το προσωρινό κυρίαρχο όργανο του κόμματος μέχρι το πρώτο Συνέδριο. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Αντιπρόεδρος, όσο και η Εκτελεστική Επιτροπή λογοδοτούν σε αυτήν.
 5. Το Πρώτο Συνέδριο θα πρέπει να λάβει χώρα δώδεκα μήνες από την Ίδρυση, ανάλογα με την πολιτική συγκυρία κατά την κρίση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η σύγκληση και οργάνωση του πρώτου συνεδρίου είναι αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τα μέλη του πρώτου συνεδρίου θα εκλεγούν από τα μέλη σε διαδικασίες που θα οργανωθούν από τους Τοπικούς Ομίλους.
 6. Όλα τα μέλη του κόμματος θα συμμετάσχουν στην ίδρυση και στελέχωση Τοπικών Ομίλων σε ολόκληρη την Ελλάδα με σκοπό την κατά το δυνατόν ευρύτερη εκπροσώπησή τους στο Συνέδριο.
 7. Η θητεία της πρώτης ηγεσίας διαρκεί μέχρι το Πρώτο Συνέδριο, το οποίο θα εκλέξει νέο Πρόεδρο με κατ’ αναλογία εφαρμογή των διαδικασιών του άρθρου 12, εκτός εάν η Ιδρυτική Συνδιάσκεψη αποφασίσει την εκλογή από τα μέλη. Για το σκοπό αυτό το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να τροποποιηθεί με απλή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ώστε να προβλέπει την εκλογή του Προέδρου από τα μέλη.
 8. Μέχρι και το τέλος του 2016, η ανακήρυξη υποψηφίων του κόμματος μπορεί να γίνεται απευθείας από την Εκτελεστική Επιτροπή εάν κατά την κρίση της δεν είναι δυνατή η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την Εθνική Λίστα Υποψηφίων.
 9. Από το τέλος του πρώτου Συνεδρίου παύουν να έχουν εφαρμογή οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

Η επιτροπή Πρωτοβουλίας

17 Απριλίου 2015